Nederland is nog lang niet af. Er liggen de komende jaren belangrijke maatschappelijke opgaven voor de bouw- en infrasector. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in kaart gebracht wat de bouw- en investeringsopgaven zijn voor de komende jaren (periode 2015-2030). Dit heeft zij gedaan voor de onder meer de woningbouw, verduurzaming en verbetering van bestaande woningen / gebouwen en voor de infrastructuur. De rapporten worden gebruikt om onze lobby richting Tweede Kamer kracht bij te zetten, maar ook in de (reguliere) overleggen en discussies met provinciale en regionale overheden, gemeenten en andere stakeholders (zoals corporaties en investeerders).

Op basis van deze rapporten is een ‘vertaalslag’ gemaakt naar de regionale investeringsopgaven en de (extra) werkgelegenheid die de uitvoering van betreffende opgaven oplevert. We willen hiermee nog nadrukkelijk het (bredere) maatschappelijk belang van het doorgaan van de investeringsopgaven benadrukken. De regionale differentiatie is van belang, omdat de regionale verschillen in Nederland (onder meer wat betreft de ontwikkeling van bevolking en huishoudens, mobiliteit en de economie) de komende jaren verder toenemen en dus ook de opgaven waar de regio’s voor staan. In totaal gaat het om 800 miljard euro aan investeringsopgaven in de periode 2015-2030. Dat levert werk op voor 370.000 werknemers per jaar in de periode 2015-2030. Een derde daarvan is aan te merken als extra werkgelegenheid ofwel: 130.000 extra banen per jaar.

Lees verder…

Bron: Bouwend Nederland, maart 2017

in Nieuws