Het KGO (Kenniscentrum Gebouwde Omgeving Gelderland) is een ontmoetingsplaats waar kennisinstellingen en kennispartners in de gebouwde omgeving, met opdrachtgevers en opdrachtnemers, werken aan de uitdagingen in de gebouwde omgeving. Het KGO is een initiatief van Bouwend Nederland (afdeling Zuid Oost Gelderland) en Uneto VNI. Doel is een bundeling c.q. vergroting van de innovatieve capaciteit in de gebouwde omgeving om zo de transitie naar een energiezuinige woningvoorraad in Gelderland versneld te realiseren!

Het KGO ontwikkelt praktijkgerichte pilots en experimenten in samenwerking met opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisontwikkelaars en toeleveranciers. Het beoogde resultaat is een versnelling van het innovatieproces, met inspirerende praktijkvoorbeelden om het bouwproces structureel anders aan te pakken. Partnerschap in processen en projecten is bij de aanpak de rode draad! De traditionele wijze van processen worden zeker gerespecteerd doch door het in een zeer vroeg samen willen werken van partijen in processen kunnen eerder en versneld successen worden gedeeld! Dit vraagt verandering van gedachte bij zowel opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende partijen. Transparantie, proactief handelen en kennis (informatie) durven delen door iedereen is een ”must!”.

Deze website geeft een indruk van relevante en van belang zijnde ontwikkelingen in de proeftuinen en van andere ontwikkelingen in de aanzienlijke opgave om gezamenlijk te werken aan het bereiken van een verantwoord energiebeleid, voor ons en onze kinderen in de toekomst!

Voorgeschiedenis KGO – project Bruggen Slaan
Het bestuur van Bouwend Nederland afdeling Zuid Oost Gelderland organiseerde in april 2015 een brainstormsessie voor haar leden in Wijnfort Lent met als thema een oriëntatie op veranderingen in de bouwsector. Eén van de uitkomsten van deze vergadering was de conclusie dat ondernemers in de bouw meer moeten Verbinden. Om dit traject van verbinden succesvol te laten zijn was de constatering dat dit proces kleinschalig en regio-gebonden moest worden opgepakt.

Vanuit deze bijeenkomst zijn zes aandachtsgebieden geformuleerd waarbij toenadering gezocht en samenwerking is gecreëerd met de besturen van Beheerstichting Bouw en Scholing Nijmegen (verder als BBS) en bouwsociëteit Arnhem (verder als BA). Het bleek dat regionale bouwondernemers veelal individueel gericht zijn op hun onderneming/ bedrijf en onvoldoende externe gerichtheid vertonen. Dit leidde tot de conclusie dat een collectieve aanpak van doelstellingen gewenst is om een proces van Vernieuwend Verbinden te realiseren.

Om deze doelstellingen te bereiken, draagvlak te creëren en eenheid tussen de besturen (gemeenschappelijke bestuurdersvisie) te ontwikkelen, is besloten tot de aanstelling van een professional. Deze professional moest in de periode juli-november 2015 de aandachtsgebieden en belangen van stakeholders in kaart brengen, wat resulteerde in het opstellen van een Plan van Aanpak voor de jaren 2016-2018, onder de titel “Bruggen Slaan”.

Het PvA Bruggen Slaan onderscheidt 13 verschillende doelstellingen om te komen tot een grotere, sterkere, hechtere en branche-brede afdeling met onderwerpen als branche-brede/ multidisciplinaire samenwerking en -communicatie, verduurzaming van de gebouwde omgeving, stimulering van technisch onderwijs en de opzet van het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO) voor het borgen van deze kennis.

Contactpersonen

Projectdirecteur KGO:
– dhr. Bas Gietemans – M: b.gietemans@kgo-gelderland.nl / T: 06-31969634
Bedrijfsmakelaar Bouwbranche:
– dhr. Arie van den Brenk – M: a.vandenbrenk@kgo-gelderland.nl / T: 06-53415459
Bedrijfsmakelaar Installatiebranche:
– dhr. Paul van de Scheur – M: p.vandescheur@kgo-gelderland.nl / T: 06-53322022
Projectleider KGO:
– dhr. Jeroen Otten – M: j.otten@kgo-gelderland.nl / T: 06-44798076